Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Exclusieve Speeloplossingen B.V. 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
Exclusieve Speeloplossingen: Exclusieve Speeloplossingen B.V. 
Koper: de wederpartij van Exclusieve Speeloplossingen 
Algemene verkoopvoorwaarden: de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Exclusieve Speeloplossingen 
schriftelijk: schriftelijk en/of per e-mail danwel een ander door Exclusieve Speeloplossingen gebruikt medium voor elektronisch berichtenverkeer. 

Artikel 2 Algemeen 
1. Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle en toekomstige aanbiedingen en/of offertes en/of overeenkomsten, afkomstig van c.q. gesloten met Exclusieve Speeloplossingen, tenzij daarvan in de offerte of overeenkomst van af is geweken. 
2. Afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend mogelijk voor zover door Exclusieve Speeloplossingen schriftelijk is geaccepteerd. 
3. De algemene verkoopvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Exclusieve Speeloplossingen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden onverminderd van kracht. Een nietige of vernietigbare bepaling wordt zo veel als mogelijk vervangen door een geldige bepaling, die qua inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling. 
5. In geval van strijdigheden tussen de Nederlandse versie van de algemene verkoopvoorwaarden en andere taalversies heeft de Nederlandse versie voorrang. 
6. De overeenkomst en deze algemene verkoopvoorwaarden worden steeds uitgelegd op de voor Exclusieve Speeloplossingen meest gunstige wijze. 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 
1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. 
2. Ook indien de aanvaarding van een aanbieding op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding is Exclusieve Speeloplossingen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Exclusieve Speeloplossingen anders aangeeft. 
3. Opdrachten, verstrekt aan vertegenwoordigers van Exclusieve Speeloplossingen, agenten of andere tussenpersonen, verkrijgen eerst rechtsgeldigheid na schriftelijke bevestiging door Exclusieve Speeloplossingen, danwel doordat Exclusieve Speeloplossingen uitvoering geeft aan de opdracht. 
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bedraagt de termijn voor aanvaarding van een offerte door Koper bedraagt één maand na de offertedatum. 
5. De Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door of namens Koper verstrekte gegevens. 
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Exclusieve Speeloplossingen niet tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
7. Voor alle aanbiedingen geldt: drukfouten en zetfouten zijn voorbehouden en zo lang de voorraad strekt. 

Artikel 4 Levering en eigendomsvoorbehoud 
1. Levering geschiedt EX WORKS vanaf de magazijnen van Exclusieve Speeloplossingen gedurende openingstijden. 
2. Opslag en/of expeditie, in de ruimste zin van het woord, komt voor rekening en risico van de verKoper. 
3. De Koper draagt het risico van verlies of van schade aan de goederen en tevens het risico voor alle directe en indirecte schade, welke door deze goederen voor de Koper of voor derden mochten ontstaan, vanaf het moment: 
a. dat de goederen ter hand zijn gesteld aan (een hulppersoon van) de Koper, of een vervoerder, en 
b. in ieder geval wanneer de goederen de poort van Exclusieve Speeloplossingen verlaten nadat deze zijn ingeladen. 
4. Exclusieve Speeloplossingen mag tot 5% van het bestelde gewicht of aantal aan goederen meer of minder leveren en Koper zal betalen voor de aldus geleverde hoeveelheid. 
5. Exclusieve Speeloplossingen is gerechtigd tot levering in delen. Bij gedeeltelijke levering is Exclusieve Speeloplossingen gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de Koper te factureren en daarvan betaling te verlangen, alvorens gehouden te zijn tot een volgende levering. 
6. Exclusieve Speeloplossingen is te allen tijde gerechtigd om de Koper te vragen om zekerheid te stellen voor de nakoming van haar (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. 
7. Alle door Exclusieve Speeloplossingen geproduceerde, ontwikkelde, of geleverde goederen zijn en blijven eigendom van Exclusieve Speeloplossingen, totdat de Koper alle verplichtingen uit alle met Exclusieve Speeloplossingen gesloten overeenkomsten (eerdere en latere daaronder begrepen) is nagekomen. 
8. De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op andere wijze te bezwaren. 
9. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Exclusieve Speeloplossingen daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. De Koper dient de derde terstond op de hoogte te stellen van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud nog rust. 
10. Voor het geval dat Exclusieve Speeloplossingen de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Exclusieve Speeloplossingen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Exclusieve Speeloplossingen zich bevinden en die zaken mee terug te nemen. 
11. Indien de goederen van Exclusieve Speeloplossingen vermengd zijn met andere soortgelijke goederen, dan is Exclusieve Speeloplossingen gerechtigd tot de door Exclusieve Speeloplossingen aangewezen goederen, die dan geacht worden te vallen onder het eigendomsvoorbehoud van Exclusieve Speeloplossingen, behoudens tegenbewijs zijdens de Koper. 

Artikel 5 termijnen 
1. Levertijden en/of andere termijnen zijn niet bindend en zijn voor Exclusieve Speeloplossingen slechts indicatief. 
2. Overschrijding van levertijden en/of termijnen levert geen toerekenbare tekortkoming van Exclusieve Speeloplossingen op en mitsdien ook geen grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst. De Koper kan bij overschrijding van termijnen na en in overleg met Exclusieve Speeloplossingen, wel een nieuwe, redelijke termijn overeenkomen, waarbinnen Exclusieve Speeloplossingen, behoudens overmacht, alsnog moet presteren. 

Artikel 6 Prijzen 
1. Alle prijzen van Exclusieve Speeloplossingen zijn in Euro (€) en exclusief BTW en andere (import)heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst en/of levering te maken kosten, waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot: verpakkingskosten, verzend- en transportkosten, douanetarieven, administratiekosten en kosten voor verzekering. 
2. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de aanbieding of offerte. Indien na aanvaarding van de aanbieding of offerte prijsverhogende omstandigheden optreden, die buiten de invloedsfeer van Exclusieve Speeloplossingen vallen, zoals loonstijging, stijging van inkoopprijzen, regeringsmaatregelen (zoals sociale lasten, belasting, etc.), of waardevermindering van de Euro (€), of waardevermindering van andere valuta, is Exclusieve Speeloplossingen gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomst aan te passen. 

Artikel 7 Betaling 
1. Betaling dient ter keuze van Exclusieve Speeloplossingen te geschieden in Euro: 
a. contact of via pintransactie bij levering, danwel 
b. binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Exclusieve Speeloplossingen aan te geven wijze. 
2. De Koper is niet gerechtigd tot opschorting, korting of verrekening van factuurbedragen. 
3. De Koper is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn. De Koper is vanaf het moment van verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de toepasselijke wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de toepasselijke wettelijke (handels)rente geldt. Telkens na afloop van een vol jaar wordt het bedrag, waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar opgebouwde rente. 
4. De Koper dient eventuele bezwaren tegen de factuur zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan Exclusieve Speeloplossingen. Bij gebreke daarvan wordt de Koper geacht te hebben ingestemd met de factuur. 
5. In afwijking van artikel 6:96 lid 4, 5 en 6 BW is de Koper in geval van verzuim gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% over de hoofdsom per factuur, met een minimum van € 250,=. 
6. Ontvangen betalingen van Koper strekken allereerst in mindering op de (buiten)gerechtelijke kosten en de vertragingsrente. Ontvangen betalingen worden daarna steeds eerst op de oudste openstaande factuur in mindering gebracht. 

Artikel 8 Garantie 
1. Exclusieve Speeloplossingen garandeert dat de goederen op het moment van overgang van het risico van verlies aan Koper, voldoet aan de specificaties zoals verschaft door Exclusieve Speeloplossingen. 
2. Behoudens lid 1 en/of een eventuele fabrieksgarantie wordt voor geleverde goederen verder geen garantie gegeven. Exclusieve Speeloplossingen verschaft derhalve ook geen enkele expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de geleverde goederen, ook niet ten aanzien van afdoende kwaliteit, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 
3. Garantiebepalingen zijn slechts van toepassing bij aan de bestemming van de geleverde goederen corresponderend gebruik, overeenkomstig de gebruiksvoorschriften van Exclusieve Speeloplossingen en/of de fabrikant en in ieder geval tot maximaal één jaar na levering. 
4. Exclusieve Speeloplossingen voert geen garanties van derden (waaronder begrepen fabrieksgarantie) uit. Indien de Koper een beroep doet op garanties van derden jegens Exclusieve Speeloplossingen, dan wordt deze garantie uitgevoerd tegen meerprijs op nacalculatie tegen de dan geldende tarieven van Exclusieve Speeloplossingen. 

Artikel 9 Reclame 
1. De Koper is gehouden onverwijld na levering te (doen) onderzoeken of Exclusieve Speeloplossingen de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts verplicht om Exclusieve Speeloplossingen er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra het tegendeel blijkt, bij gebreke waarvan de nakoming geldt als deugdelijk. Ingebruikname of verwerking van (een deel van) de geleverde goederen, zulks in de meest brede zin van het woord, geldt als vermoeden dat de nakoming zijdens Exclusieve Speeloplossingen deugdelijk heeft plaatsgevonden. 
2. Het recht op reclame vervalt in ieder geval binnen acht dagen nadat de goederen aan de Koper zijn geleverd. 
3. Exclusieve Speeloplossingen is bij een terechte klacht – zulks uitsluitend ter beoordeling van Exclusieve Speeloplossingen – slechts gehouden tot kosteloze vervanging van geleverde goederen, dan wel een prijsreductie, zulks ter keuze van Exclusieve Speeloplossingen. 

Artikel 10 Opschorting en ontbinding en verrekening 
1. Exclusieve Speeloplossingen is in ieder geval bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 
a. de Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 
b. na het sluiten van de overeenkomst Exclusieve Speeloplossingen ter kennis gekomen feiten of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper zijn verplichtingen uit hoofde van overeenkomst niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 
c. de Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 
d. aan de Koper voorlopige surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Koper is aangevraagd, de onderneming van Koper wordt beëindigd of samengevoegd met een andere onderneming. 
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden en/of in de gevallen als opgenomen in lid 1 van dit artikel zijn de vorderingen van Exclusieve Speeloplossingen op de Koper onmiddellijk opeisbaar. 
3. Indien Exclusieve Speeloplossingen de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij onverminderd haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst. 
4. Indien de Koper niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichting, is Exclusieve Speeloplossingen gerechtigd om verdere leveringen op te schorten en/of haar eigendommen direct terug te halen. Het in de vorige volzin bepaalde laat onverlet het recht van Exclusieve Speeloplossingen op vergoeding van schade, kosten en rente. 

Artikel 11 Overmacht en onvoorziene omstandigheden 
1. In geval van overmacht is Exclusieve Speeloplossingen gerechtigd de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. 
2. Indien de overmacht langer duurt dan twee weken of indien reeds aanstonds duidelijk is dat dit zo zal zijn, heeft Exclusieve Speeloplossingen het recht de overeenkomst voor het gedeelte dat nog niet is uitgevoerd te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade aan de Koper. 
3. Zowel in het geval van het eerste lid als in het tweede lid is Exclusieve Speeloplossingen als zij van dit recht gebruik maakt, verplicht onverwijld de Koper daarvan in kennis te stellen. 
4. Als overmacht worden beschouwd omstandigheden, die bij het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien en die niet aan Exclusieve Speeloplossingen zijn toe te rekenen, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst (feitelijk of juridisch) onmogelijk of zo bezwaarlijk wordt, dat die nakoming redelijkerwijs van Exclusieve Speeloplossingen niet kan worden verlangd. In ieder geval wordt als overmacht beschouwd: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, piraterij, epidemie, pandemie, hacking of een andere vorm van netwerk- of computercriminaliteit, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, belemmeringen in het verkeer, vervoersproblemen, storingen in de levering van energie of bedrijfsbenodigdheden, plotselinge arbeidsongeschiktheid of onbeschikbaarheid van werknemers of derden die betrokken zijn bij de overeenkomst, storingen in hardware, software, computer- of telecommunicatienetwerken, storingen in of vertraging van de levering van goederen of diensten van toeleveranciers en/of derden die betrokken zijn bij de (uitvoering van de) overeenkomst, overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen een onderneming en die niet in redelijkheid voor rekening of risico komen van Exclusieve Speeloplossingen. 
5. Overheidsmaatregelen die in-, door- of uitvoer van verkochte goederen belemmeren of financieel nadelig maken, geven Exclusieve Speeloplossingen het recht de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, te ontbinden, zonder dat Exclusieve Speeloplossingen tot betaling van schadevergoeding is gehouden. Ook kan Exclusieve Speeloplossingen verlangen dat de Koper aan Exclusieve Speeloplossingen vergoedt het nadeel dat door laatstgenoemde uit die maatregelen voortvloeit als zij tot levering overgaat. 
6. Indien als gevolg van bijzondere omstandigheden, die bij het sluiten van de overeenkomst niet waren te voorzien, de marktprijs (c.q. grondstofprijs) van de producten vanaf de datum waarop de overeenkomst gesloten werd tot aan de leveringsdatum met 20% of meer stijgt, heeft Exclusieve Speeloplossingen het recht ter keuze van de Koper òf van de levering van de verkochte producten af te zien òf deze te leveren tegen een op dat moment nieuw overeengekomen prijs, gebaseerd op de dan geldende (dag c.q. grondstof) prijs van de producten. 

Artikel 12 aansprakelijkheid 
1. Exclusieve Speeloplossingen is jegens de Koper uitsluitend aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding als gevolg van een gebrek in haar prestatie. 
2. Exclusieve Speeloplossingen is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, dan wel aanvullende schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminderde goodwill, schade van derden, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
3. Iedere aansprakelijkheid van Exclusieve Speeloplossingen is beperkt tot het bedrag dat onder de door Exclusieve Speeloplossingen dan wel de door Koper afgesloten verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of indien het voorval niet onder de dekking valt, is iedere aansprakelijkheid van Exclusieve Speeloplossingen beperkt tot de bedongen prijs of de in rekening gebrachte en betaalde facturen, in de 6 maanden direct voorafgaande aan het schadebrengende feit. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid meer dan € 2.500,=. In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding zijdens Exclusieve Speeloplossingen gelden de in dit lid bedoelde maximumbedragen niet. 
4. De Koper is verplicht Exclusieve Speeloplossingen te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden voor schade die verband houden met (het gebruik van) de geleverde goederen en stelt Exclusieve Speeloplossingen schadeloos voor alle schade en kosten welke het gevolg zijn van een aanspraak als bedoeld in dit lid. 
5. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Exclusieve Speeloplossingen verjaart door verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 
6. Stuiting van verjaring is op straffe van verval enkel mogelijk via aangetekende brief of deurwaardersexploot. 
7. Iedere beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden kan ook door (toe)leveranciers van Exclusieve Speeloplossingen worden ingeroepen. 
8. De Koper is gehouden tot zorgvuldig gebruik en het benodigde onderhoud van de geleverde goederen. Iedere aansprakelijkheid van Exclusieve Speeloplossingen jegens Koper vervalt: 
a. tenzij Koper kan aantonen dat het vereiste (periodieke) onderhoud is uitgevoerd aan de goederen; 
b. tenzij Koper kan aantonen dat het (periodieke) onderhoud is uitgevoerd door of namens Exclusieve Speeloplossingen; 
c. tenzij Koper kan aantonen dat het geleverde goed is gebruikt overeenkomstig de gebruiksvoorschriften en gebruikt overeenkomstig het doel van het geleverde goed. 

Artikel 13 industriële en intellectuele eigendomsrechten 
Alle rechten van industrieel en intellectuele eigendom op de geleverde goederen berusten bij Exclusieve Speeloplossingen en/of diens toeleveranciers. 

Artikel 14 HSSE – communicatie 
De Koper zal de aangewezen gezondheids- veiligheids-, beveiligings- en milieu informatie (“HSSE”, Health, Safety, Security, Environment) verspreiden onder alle personen (met inbegrip maar niet beperkt tot de medewerkers, handelsagenten, contractors en klanten van Koper) zoals wettelijk vereist of die naar verwachting van Koper zullen zijn betrokken of gebruik maken van de goederen. 

Artikel 15 vervaltermijn 
1. Iedere vordering en/of vorderingsrecht van de Koper jegens Exclusieve Speeloplossingen en/of de aan Exclusieve Speeloplossingen verbonden personen en/of vennootschappen vervalt na ommekomst van een jaar nadat Koper bekend is geworden met deze vordering en/of het vorderingsrecht. 
2. Deze bepaling is niet van toepassing indien sprake is van een wettelijke termijn waarvan niet mag worden afgewezen wegens dwingend recht. 

Artikel 16 rechtskeuze 
De overeenkomst, de algemene verkoopvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die hiermee verband houden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

Artikel 17 forumkeuze 
1. De bevoegde rechter van de rechtbank te Utrecht (Nederland) is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. 
2. Niettemin heeft Exclusieve Speeloplossingen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE UITVOERING VAN WERKEN 

Artikel 18 verplichtingen Koper 
1. 1. De Koper draagt er zorg voor dat Exclusieve Speeloplossingen tijdig beschikt over: 
a. alle informatie waarover Koper beschikt, voor zover dit nodig is om het werk en eventueel onderhoud te realiseren; 
b. het terrein waarop het werk moet worden gerealiseerd; 
c. de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen, e.e.a. in de meest brede zin van het woord; 
d. alle gegevens en/of goederen, waarvan Exclusieve Speeloplossingen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. 
e. in geval van graafwerkzaamheden de locaties van leidingwerk en/of de resultaten van een Klic melding (https://zakelijk.kadaster.nl/-/klic-melding). 
f. de door Exclusieve Speeloplossingen benodigde heftrucks, shovels, hoogwerkers. 
Indien aan bovenstaande niet of niet tijdig is voldaan, heeft Exclusieve Speeloplossingen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Koper in rekening te brengen. In elk geval zal de oplevertermijn met de duur van de vertraging worden verlengd. 
2. Koper vrijwaart Exclusieve Speeloplossingen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is. 
3. Koper is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem opgedragen wijzigingen. Exclusieve Speeloplossingen zal zo nodig wijzen op de gevolgen van wijzigingen door de Koper. 
4. Indien Koper levering van bepaalde goederen aan Exclusieve Speeloplossingen voorschrijft, dan draagt de Koper het risico van de functionele ongeschiktheid van goederen. Hiervan is sprake als goederen naar hun aard of anderszins niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze blijkens de overeenkomst bestemd zijn. Indien de Exclusieve Speeloplossingen gerechtvaardigde twijfel heeft aan de kwaliteit en/of geschiktheid van door Koper voorgeschreven, dan is de Exclusieve Speeloplossingen gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, tot de Koper overtuigend bewijs levert van de functionele geschiktheid. 
5. De Koper draagt er voor zorg dat de Exclusieve Speeloplossingen zijn werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren op het overeengekomen tijdstip of gedurende de overeengekomen periode op de overeengekomen locatie. 
6. De Koper is steeds en voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het verkrijgen van (overheids)subsidies. 
7. Koper mag, behoudens schriftelijke goedkeuring van Exclusieve Speeloplossingen zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan 
een ander overdragen. 

Artikel 19 uitvoering 
1. Exclusieve Speeloplossingen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De Exclusieve Speeloplossingen zal overeenkomst zodanig uitvoeren dat de prestatie voldoet aan de uit 
de overeenkomst voortvloeiende voorschriften en uitgaande van het normale gebruik waarvoor de prestatie bestemd is. 
2. Exclusieve Speeloplossingen is bevoegd (onderdelen van) het werk door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten. 
3. Exclusieve Speeloplossingen is niet verplicht te contracteren met een door Koper aangegeven hulppersoon, indien Exclusieve Speeloplossingen de contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet wenst te accepteren. De Koper vrijwaart de Exclusieve Speeloplossingen voor alle gevolgen (zoals schade, boetes en/of kosten) die verband houden met de Wet Arbeid Vreemdelingen voor de inschakeling van hulppersonen die door de Koper zijn aangewezen. 
4. Exclusieve Speeloplossingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Exclusieve Speeloplossingen is uit- gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, of voor de functionele ongeschiktheid van goederen. 
5. Exclusieve Speeloplossingen is gerechtigd fasen of elementen ter toetsing of goedkeuring aan de Koper voor te leggen. 
6. Exclusieve Speeloplossingen dient de werkzaamheden zodanig te verrichten dat noch de Koper noch derden nodeloos hinder hebben en dat schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. 
7. Exclusieve Speeloplossingen is (met inachtneming van artikel *) aansprakelijk voor schade aan het werk of (andere) eigendommen van de Koper, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Exclusieve Speeloplossingen , zijn personeel, hulppersonen, onderExclusieve Speeloplossingen s of leveranciers. 
8. Exclusieve Speeloplossingen is verplicht alle aanspraken uit hoofde van garanties die hem door hulppersonen of leveranciers worden verstrekt aan Koper over te dragen. 
9. Exclusieve Speeloplossingen is gerechtigd tijdens de werkzaamheden op het werkterrein reclame aan te brengen. 
10. De Exclusieve Speeloplossingen is niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege de klant 
verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken aan de normen van het installatievak. De controle door de technisch Exclusieve Speeloplossingen van door de klant te leveren goederen zal niet meer omvatten dan een uitwendige visuele inspectie op zichtbare schade, controle van aantallen en/of afmetingen. 

Artikel 20 Modellen, kleuren, afwijkingen 
1. Modellen, proefmonsters en/of schetsen die worden getoond door de Koper en/of Exclusieve Speeloplossingen gelden als indicatief zonder dat de door Exclusieve Speeloplossingen te leveren prestatie daaraan behoeft te beantwoorden. 
2. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekeningen, kopij of model, kleur respectievelijk zet-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding indien zij van geringe betekenis zijn. 
3. De Koper dient goederen die gemonteerd worden door Exclusieve Speeloplossingen tijdig en voor montage te keuren op juiste kwaliteit, kleur of afwijkingen en klachten daarvan onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur na levering van de goederen op locatie en schriftelijk en gemotiveerd te melden aan de Exclusieve Speeloplossingen. Bij gebreke daarvan worden de te monteren goederen geacht te zijn goedgekeurd en vervalt het recht van reclame. De kosten van demontage / vervanging worden na afloop van deze termijn op basis van regie als meerwerk in rekening gebracht bij de Koper. 

Artikel 21 Oplevering 
1. Het werk van de Exclusieve Speeloplossingen wordt als opgeleverd beschouwd indien: 
a. de Koper het werk heeft goedgekeurd; 
b. het werk door de Koper in gebruik is genomen, danwel het gedeelte dat door de Koper in gebruik is genomen; 
c. Exclusieve Speeloplossingen schriftelijk aan Koper heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en Koper niet binnen acht (8) dagen na de dag van die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd onder vermelding van de opleverpunten; 
d. Koper het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen de gangbare betalingstermijn van facturen (met een minimum van dertig (30) dagen) kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan. 
2. Keurt Koper het werk niet goed, dan is de Koper verplicht de Exclusieve Speeloplossingen in de gelegenheid te stellen tot het leveren van herstel met een termijn van tenminste 30 dagen, te rekenen vanaf de schriftelijke melding van opleverpunten door de Koper. 
3. De toezending van de laatste termijnfactuur aan de Koper geldt als een mededeling dat het werk is voltooid en (uitgezonderd meer/minderwerk) gereed is voor oplevering. 
4. Koper vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk. 
5. Voor iedere dag of gedeelte daarvan: 
a. dat de Exclusieve Speeloplossingen het overeengekomen werk niet ongestoord kan uitvoeren, en/of 
b. door de Koper een betalingstermijn wordt overschreden, 
wordt de oplevertermijn verlengt met een volledige werkdag. 
-----